Książki i broszury

Moje bezpieczeństwo

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w świecie nowych technologii cyfrowych

Poradnik metodyczny

PSOUU, 2015 rok

okładka

Wobec szybko zachodzących w ostatnich latach zmian społecznych, osoby z niepełnosprawnością intelektualną coraz częściej stają się uczestnikami postępowań sądowych, przed organami ścigania i innymi organami publicznymi. Czy polski wymiar sprawiedliwości i inne podmioty uczestniczące w procesie stosowania prawa są na to przygotowane? Publikacja ta rozpoczyna dyskusję na temat niezbędnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnorodnych sytuacjach związanych ze stosowaniem prawa.

PSOUU, 2015 rok

okładka

 

Poradnik metodyczny dla profesjonalistów, o tym jak wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną i przygotowywać je do bycia self-adwokatem. Mamy nadzieję, że publikacja ta okaże się pomocna dla wszystkich, którzy prowadzą zajęcia z self−adwokatami lub właśnie przygotowują się do tego, by je rozpocząć.


PSOUU, 2014 rok

Raport z badań

Wpływ ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną na rozwój nauki i życie społeczne

PSOUU, 2014 rok

application/pdf icon plik pdf

Research report

Influence of the movement of parents of people with intellectual disabilities on the development of science and social life

PSOUU, 2014 rok

application/pdf icon plik pdf

Poradnik w tekście łatwym do czytania

Informacja dla Wszystkich

PSOUU, 2012 rok

Poradnik w tekście łatwym do czytania

Nie piszcie nic dla nas bez nas!

PSOUU, 2012 rok

Poradnik w tekście łatwym do czytania

Kształcenie profesjonalistów

PSOUU, 2012 rok

Poradnik w tekście łatwym do czytania

PSOUU, 2012 rok

Poradnik w tekście łatwym do czytania

PSOUU, 2012 rok

Raport z badań dotyczących problemu jakości życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym uczęszczających do placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

raport projektu systemowego Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (osoby z zespołem DOWNA oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim) - raport z projektu systemowego

Postrzeganie osób niepełnosprawnych intelektualnie przez społeczeństwo polskie

Dom Badawczy Maison, 2009 rok

Ulotka przygotowana przez PSOUU, współfinansowana przez PFRON, dotycząca promowania self-adwokatury.

PSOUU, 2009 rok

Referat przygotowany i wygłoszony przez pana Kubę Wygnańskiego ze Stowarzyszenia KLON/JAWOR na Posiedzeniu Zarządu Głównego z udziałem przewodniczących kół terenowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w grudniu 2006

Za zgodą Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych prezentujemy publikację "Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych", przetłumaczoną i zaadaptowana przez Biuro. Jej rozpowszechnianie jest nieodpłatne.

W 2008 roku, na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pani profesor Dominika Maison przeprowadziła badania postrzegania osób niepełnosprawnych intelektualnie przez społeczeństwo polskie. Przedstawiamy publikacje prezentujące wyniki badań przeprowadzonych przez Dom Badawczy Maison na zlecenie ZG PSOUU.

W przypadku wykorzystywania wyników badań należy podać ich źródło.

2008 rok.

Następstwem badań przeprowadzonych przez panią Dominikę Maison był pomysł i organizacja kampanii "Niepełnosprawni mogą Cię zarazić, ale tylko radością". Po kampanii przeprowadzono badania ewaluacyjne. Przedstawiamy publikację prezentującą ocenę skuteczności kampanii.

W przypadku wykorzystywania wyników badań należy podać ich źródło.

2008 rok


Praca i niepełnosprawność: udana integracja

Raport Insclusion Europe i Inclusion International -organizacje działające na terene Europy i poza Europą na rzecz pełnego, biorącego pod uwage wszystkie aspekty życia właczenia społecznego osob z niepełnosprawnością intelektualną. 
Publiakcja została wydana w 2008 roku przez PSOUU w ramach projektu "Z WTZ na otwarty rynek pracy przy wykorzystaniu doświadczeń europejskich" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DOROSŁOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – szanse i zagrożenia

Najnowsza publikacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym to pozycja poświęcona problematyce specyficznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, tzn. dojrzewaniu do dorosłości. Przedstawia to, co ogranicza, a co wspomaga stawanie się osobą funkcjonującą autonomicznie, z poczuciem tożsamości człowieka dorosłego i odpowiedzialnego, świadomego członka społeczności, zdolnego do pełnienia różnych ról odpowiednich do wieku.

Koncepcja prezentacji tematu zakłada zestawienie ujęcia popularnonaukowego autorstwa prof. dr hab. Ewy Pisuli (psychologa, kierownika Katedry Psychologii Rehabilitacyjnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) ze świadectwami profesjonalistów PSOUU, rodziców, a także – samych osób niepełnosprawnych.
 
Wyd. 2008 r.


Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych jest ogromnym krokiem międzynarodowej społeczności w kierunku określenia i uznania nowoczesnego modelu niepełnosprawności - przejścia od podejścia opiekuńczego i charytatywnego do tworzenia społeczeństwa i środowiska otwartego dla wszystkich, włączającego i wyrównującego szanse, opartego na prawach człowieka.

Publikacja pt. „Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ” powstała w rezultacie projektu realizowanego w 2008 roku przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Zespół ekspertów składający się z prawników zajmujących się różnymi obszarami prawa oraz z osób niepełnosprawnych i działających na ich rzecz, opracował ekspertyzy zawierające wykaz przepisów polskiego prawa o charakterze dyskryminującym, niezgodnych z postanowieniami Konwencji oraz propozycje zmian (rekomendacje) zapisów w systemie prawnym RP.

Publikację otrzymali wszyscy posłowie i senatorowie oraz przedstawiciele organów państwowych odpowiedzialnych za inicjatywy legislacyjne. Mamy nadzieję, że to ważne opracowanie przybliży Polskę do ratyfikowania Konwencji (która została podpisana w marcu 2007 roku i do dziś czeka na wdrożenie jej w polski system prawny), a osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom pozwoli na dostrzeżenie ogromnego znaczenia tego dokumentu dla wszystkich sfer ich życia.

Czytajmy Konwencję, znajomość swoich praw się opłaca!

Patrz: www.konwencja.org


Raport podsumowujący działalność Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Publikacja zawiera szczegółową analizę i ocenę  efektów pilotażowego projektu - Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnodsprawnością Intelektualną (DZWONI) realizowanego przez 2 lata w 9 miastach Polski.

  "Twoje dziecko jest inne"

 O tego rodzaju poradnik od lat upominali się rodzice dzieci zagrożonych iepełnosprawnością
i niepełnosprawnych intelektualnie. Książeczka z założenia ma pomóc rodzicom, aby zrozumieli swoje „inne” dziecko oraz własną sytuację, aby maksymalnie racjonalnie nim się zajmowali, szybciej wybierali działania niezbędne dla niego, rozwiązywali problemy, wiedzieli gdzie szukać pomocy, organizowali swoje życie w nowej sytuacji.
Również profesjonaliści zgłaszali potrzebę przystępnej, praktycznej książeczki, którą mogliby
wręczać rodzicom, jako uzupełnienie swojej porady, gdy przekazują im trudne, bolesne, budzące niepokój informacje.
Słowa skierowane do rodziców z pewnością przyspieszą trafienie przez nich do lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów, pedagogów i innych specjalistów w ośrodkach wczesnej interwencji lub placówkach wczesnego wspomagania rozwoju. Chodzi o to, aby jak najwcześniej były dostępne dla dziecka wielospecjalistyczne, kompleksowe działania. Dla wielu dzieci zagrożonych niepełnosprawnością działania te zminimalizują zagrożenie, dla innych, które już są niepełnosprawne, przyczynią się do poprawy rozwoju i ograniczenia deficytów.
Mamy również nadzieję, że ten poradnik przyczyni się do zwrócenia uwagi i podjęcia działań
przez władze lokalne, samorządy, instytucje służby zdrowia, edukacji i pomocy społecznej, a także organizacje rodziców, zmierzających w kierunku udostępnienia rodzinom niezbędnej pomocy.
Wydawca założył, że poradnik zostanie wydany najpierw w nakładzie pilotażowym, a egzemplarze sygnalne rozesłane do placówek i instytucji zajmujących się problematyką niepełnosprawności małych dzieci (m.in. szpitale i odziały położnicze, poradnie psychologiczno−pedagogiczne, kuratoria, ośrodki polityki społecznej, oddziały NFZ, Koła
PSOUU). Po zebraniu od adresatów informacji o szacowanym pełnym nakładzie – takim, by wszyscy zainteresowani rodzice otrzymali książeczkę, zostanie wykonany dodruk.

PSOUU, Warszawa 2008


Wczesna interwencja - Monika Kastory-Bronowska, Zofia Pakuła, Poradnik dla rodziców małych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną


Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną -
(polska wersja)


Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną -
(angielska wersja)


Jak informować i jak przekazywać wiedzę


Władze lokalne

Czy wyrażam się jasno?

Polska wersja publikacji angielskiej organizacji MENCAP z 2000 r.

Na czy polega dobre wspieranie?

Polska wersja publikacji angielskiej organizacji MENCAP nt. tekstu łatwego do czytania  z 2000 r.


O niedyskryminowaniu osób niepełnosprawnych


O włączajacą Europę


O Unii Europejskiej


Od pacjenta do obywatela


Prawa człowieka


To jest też nasz świat (raport)


Różnice między upośledzniem umysłowym a chorobą psychiczną

Nauka i praca osób z niepełnosprawnością intelektualną

2006 r.


Praca dla osób niepełnosprawnych - poradnik dla rodziców i opiekunów


Praca dla niepełnosprawnych - poradnik dla osób z niepełnosprawnością intelektualną


Praca dla niepełnosprawnych - poradnik pracodawców

Oswajanie świata - publikacja PSOUU i Centrum Sztuki Współczesnej

Dostępna w ZG PSOUU

2003 rok

Broszura przybliżająca misję, cele i strukturę PSOUU.               

Dostępna w ZG PSOUU

Adrian D. Ward

Nowe spojrzenie - zagadnienia prawne dotyczące osób z upośledzeniem umysłowym w Europie Wschodniej.

Pozycja dostępna z ZG PSOUU

1996 rok

Kompeksowa Pomoc
Materiały z międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
"Wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc małemu dziecku z zaburzeniami rozwoju i jego rodzinie w ośrodku wczesnej interwencji"
Pozycja dostępna w ZG PSOUU
2004

 Mike Miles
Głebokie uposledzenie umysłowe. Wielkie wyzwanie. Raport z przebiegu obrad międzynarodowej konferencji w Madrycie, listopad 1984

Pozycja dostępna w ZG PSOUU
1995

XXV Sympozjum Naukowe

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną i jej prawo do pełnego człowieczeństwa, 29 listopada 1999
Pozycja dostępna w ZG PSOUU

 

Kompleksowa pomoc
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - rozwiązania niemieckie
Prawa osób niepełnosprawnych
Pozycja dostępna w ZG PSOUU
2004

 

Dlaczego dobrze jest pracować?
Poradnik dla doradców zawodowych i pracowników służb zajmujących się aktywizacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną

Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Mrugalskiej

Pozycja dostępna w ZG PSOUU
2005

Pracownik niepełnosprawny intelektualnie w przedsiębiorstwie
Jak wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy. Poradnik praktyczny

Pozycja dostępna w ZG PSOUU
2005

Do pracy...
Włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z autyzmem do pracy na otwartym rynku. Poradnik praktyczny

Pozycja dostępna w ZG PSOUU
2005