Projekt systemowy

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację projektu PO KL Priorytet I Działanie 1.3.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualna stanowią jedną z najbardziej wykluczonych społecznie grup. Postrzegane jako osoby o niższej świadomości społecznej, zaradności osobistej, zależne oraz pozbawione potencjału i ambicji nie są w stanie konkurować z pełnosprawnymi osobami na rynku pracy.
  Osoby te wymagają szczególnego rodzaju poradnictwa w kierunku koncentrowania się na mocnych stronach osoby, na kształtowaniu umiejętności ułatwiających przezwyciężanie trudności, na wykraczanie poza granice możliwości. Realizacja projektu umożliwi wypracowanie, prowadzenie i rozszerzenie usług aktywizujących społecznie i zawodowo, precyzyjnie dostosowanych do specyfiki i potrzeb tej grupy niepełnosprawnych. Projekt wprowadzi nowe formy wsparcia oraz wpłynie na zmianę postaw społecznych (także rodziców i profesjonalistów pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie).
 

Celem projektu jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawa jakości życia osób
niepełnosprawnych intelektualnie z zespołem Downa, sprzężonymi niepełnosprawnościami i z głębokim stopniem
upośledzenia umysłowego.

Beneficjentami Ostatecznymi projektu  (BO) będą:
1. Osoby z zespołem Downa i sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz osoby z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego. Planuje się objąć wsparciem grupę 600 osób z upośledzeniem umysłowym, z czego 100 osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego, natomiast 500 z zespołem Downa i sprzężonymi niepełnosprawnościami.
2. Rodziny i najbliższe otoczenie osób niepełnosprawnych intelektualnie – 600 osób
3. Kadra pracująca z osobami niepełnosprawnymi – 160 osób

Potrzeba realizacji projektu wynika z niskiego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy (13,2% populacji, z czego większość stanowią osoby o innym rodzaju niepełnosprawności niż beneficjenci ostateczni projektu.

Rekrutacja beneficjentów skierowana będzie do dwóch grup – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z zespołem Downa i sprzężonymi kalectwami oraz dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w tym z zespołem Downa.
Obie ścieżki rozpoczną się od paneli informacyjnych dla scharakteryzowanych grup docelowych, ich rodzin oraz kadry terapeutycznej. Panele odbędą się w WTZ, SDS, DPS oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych.

Po etapie rekrutacji, grupa osób niepełnosprawnych biorących udział w realizacji projektu będzie mogła rozwijać umiejętności społeczno-zawodowe. Działania prowadzone będą w oparciu o model opracowany przez PSOUU w trakcie realizacji projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego I Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie” .

Zadanie to obejmie:
• diagnozę funkcjonalna mająca na celu kwalifikację osób niepełnosprawnych intelektualnie do pracy,
• indywidualne poradnictwo zawodowe,
• organizacje „prób pracy”, warsztatów praktycznych,
• opracowanie Indywidualnych Planów Działania,
• grupowe i indywidualne warsztaty z zakresu poruszania się po rynku pracy,
• identyfikację i analizę potencjalnych miejsc pracy, negocjacje z pracodawcami,
• zatrudnienie i szkolenie w miejscu pracy,
• stałe wsparcie i monitoring zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
• prowadzenie grup motywujaco-wspierajacych.
Każdy niepełnosprawny intelektualnie beneficjent projektu otrzyma 20 godzin indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego oraz 15 indywidualnego wsparcia psychologa. Każda z osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego będzie skierowana do miejsca, w którym zagwarantowane jest dla niej treningowe stanowisko pracy, gdzie przy wsparciu trenera pracy i mentora będzie 2 razy w tygodniu wykonywała proste elementy pracy.
Mentor to osoba z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, która będzie przeszkolona przez trenera pracy w zakresie czynności związanych z danym stanowiskiem. Mentor jest przygotowany do uczenia osoby głęboko upośledzonej, którą się opiekuje. Będzie dobrany pod kątem relacji z innymi osobami i jej umiejętnościami.
Przewidziano także indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne w miejscu zamieszkania rodziców BO projektu, oraz konsultacje prawne z zakresu niepełnosprawności i kwestii związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, świadczeniami socjalnymi, rehabilitacją, etc.
 

W celu podniesienia kwalifikacji kadr pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie z zespołem Downa i sprzężonymi kalectwami zostaną przeprowadzone szkolenia modułowe z zakresu zatrudnienia wspomaganego, strategii nauczania, planu skoncentrowanego na osobie.
Przewiduje się także podniesienie kwalifikacji kadr pracujących na rzecz osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w tym osób z zespołem Downa. Odbędzie się 4-dniowe szkolenie obejmujące m.in. charakterystykę osób, uwarunkowania rozwoju, procesu uczenia się i kształtowania zachowań głęboko upośledzonych we wszystkich sferach funkcjonowania oraz opracowywanie prostych czynności zadaniowych w miejscu pracy.

Podstawowym narzędziem ewaluacyjnym, dającym informacje dotycząca postępów w aktywizacji poszczególnych beneficjentów będzie Indywidualny Plan Działania. W tym dokumencie zawarte będą etapy oraz postępy w aktywizacji.
Kolejnym dokumentem będą oceny w miejscu pracy, dzienniki prowadzone przez trenerów wspierających, arkusze obserwacji i dokumentacja fotograficzna (zdjęcia, filmy).
W najbliższym czasie zostanie uruchomiona strona z informacjami na temat Projektu Systemowego.

Pytania prosimy kierować na adres mailowy:
systemowy@psouu.org.pl
lub pod numer telefonu (022) 848 82 60, (022) 646 03 14
(osoba do kontaktu: Dorota Tłoczkowska, koordynator projektu).