Aktualności prawne

 Dziennik Ustaw z dnia 13 grudnia 2013 r. Poz. 1542

2013-12-20 12:45 | więcej >

 Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

 

CO TO JEST?

Dotacja na ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie przez osobę niepełnosprawną działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli ta osoba nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

 

2013-10-18 10:12 | więcej >

 13 sierpnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Przewidziano dwie zasadnicze zmiany, które usprawnią i ułatwią funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego. Po pierwsze, zaproponowano, aby organizacje pożytku publicznego (zamieszczone w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT) – numer rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1 proc.

2013-08-24 11:14 | więcej >

 Dziś wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy. Zgodnie z art. 129 § 2 Kp w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Do Kodeksu pracy wprowadzono też przepisy dotyczące ruchomego czasu pracy. Zgodnie z art.

2013-08-23 10:31 | więcej >

 Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która umożliwia opłacanie z budżetu państwa składek za osoby nieubezpieczone, przedsiębiorców, zleceniobiorców i rolników przez okres do trzech lat sprawowania przez nich opieki nad dzieckiem.

2013-08-19 08:55 | więcej >

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie czasu pracy osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym.

2013-07-15 13:44 | więcej >

Dzisiejszy "Dziennik Gazeta Prawna" donosi o pomyśle zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększającym liczbę podmiotów obowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej tylko przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 25 osób i nieosiągające wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, są zobowiązane do wpłat na Fundusz.

2010-06-17 14:02 | więcej >

W dziale "Publikacje prawne" została umieszczona nowa publikacja - Vademecum prawa, prawo wewnętrzne Stowarzyszenia, przygotowane przez pana Michała Orzechowskiego.

2009-12-22 13:00 | więcej >

Od 1 listopada ma zostać zniesione kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne, które wynosi 420 zł miesięcznie. Trzykrotnie ma też wzrosnąć podstawa naliczania składki na emeryturę i rentę osób, które je otrzymują. Takie m.in. zmiany przewiduje przygotowany przez resort pracy projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późń. zm.). Trafił do konsultacji społecznych.

2009-03-03 21:04 | więcej >

Firmy, które po 1 stycznia 2009 r. zatrudnią niepełnosprawnego pracownika, otrzymają dofinansowanie do jego wynagrodzeń tylko po spełnieniu dodatkowych warunków. Będzie ono im przysługiwać, jeśli przyjęcie do pracy spowoduje wzrost netto zatrudnienia ogółem i wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Wyjątkiem będzie m.in. sytuacja, gdy pracownik zostanie przyjęty w miejsce osoby, której umowa o pracę została rozwiązana w trybie dyscyplinarnym, za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika lub za porozumieniem stron.

2009-03-03 21:03 | więcej >