sierpień 2014

Stanowisko PSOUU w sprawie projektu założeń projektu ustawy

 STANOWISKO

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

w sprawie projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

 

1. Wstęp