Projekt systemowy

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację projektu PO KL Priorytet I Działanie 1.3.

Resort pracy proponuje, aby świadczenie pielęgnacyjne było wypłacane bez względu na dochód rodziny.

Od 1 listopada ma zostać zniesione kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne, które wynosi 420 zł miesięcznie. Trzykrotnie ma też wzrosnąć podstawa naliczania składki na emeryturę i rentę osób, które je otrzymują. Takie m.in. zmiany przewiduje przygotowany przez resort pracy projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późń. zm.). Trafił do konsultacji społecznych.

Od stycznia pracodawcy otrzymają zwrot 75 proc. kosztów wynagrodzenia i składek niepełnosprawnego pracownika. Pomoc za grudzień ubiegłego roku otrzymają na starych zasadach.

Firmy, które po 1 stycznia 2009 r. zatrudnią niepełnosprawnego pracownika, otrzymają dofinansowanie do jego wynagrodzeń tylko po spełnieniu dodatkowych warunków. Będzie ono im przysługiwać, jeśli przyjęcie do pracy spowoduje wzrost netto zatrudnienia ogółem i wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Wyjątkiem będzie m.in. sytuacja, gdy pracownik zostanie przyjęty w miejsce osoby, której umowa o pracę została rozwiązana w trybie dyscyplinarnym, za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika lub za porozumieniem stron.

Od lutego pracodawcy mogą składać elektronicznie nowe formularze wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisał ze spółką Sygnity umowę na modyfikację Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji. Zmiany w funkcjonującym już systemie są konieczne ze względu na nowelizację ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

Powiatowe centra pomocy rodzinie rozpatrzą wnioski niepełnosprawnych o dofinansowanie zakupu potrzebnego im sprzętu przed ich zamówieniem.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 96, poz. 861 z późn. zm.). Zgodnie z nim wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie zakupu będzie mógł być rozpatrzony jeszcze przed złożeniem zamówienia. Z takiej możliwości będą mogły skorzystać osoby, które złożyły zlecenie zakupu.