Działalność PSOUU

 Małe dzieci zagrożone niepełnosprawnością potrzebują stymulacji rozwoju i specjalistycznej terapii. Rodzicepotrzebują nadziei, wsparcia i wskazówek do postępowania z dzieckiem. Wszystko to otrzymują w Ośrodkach (Punktach) Wczesnej Interwencji.
Stowarzyszenie prowadzi 29 ośrodków w Polsce dla ponad 11 000 dzieci.

Każde dziecko ma prawo do nauki. Dzieci z wieloma poważnymi niepełnosprawnościami nie powinny leżeć w domu i czekać na nauczyciela. Potrzebują towarzystwa rówieśników, zindywidualizowanego podejścia i nowoczesnych metod edukacyjnych.  Wszystko to dostają w Ośrodkach Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczych. Stowarzyszenie prowadzi 64 takich ośrodków dla ponad 3000 uczniów.

Młode osoby poważnie niepełnosprawne intelektualnie, również ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, przebywają w grupie i korzystają z terapii, pod warunkiem otrzymywania wsparcia dostosowanego do ich potrzeb. Są one uczestnikami Środowiskowych Domów Samopomocy.
PSOUU prowadzi 35 takich placówek dla ok. 1000 osób.

Młode dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują dłuższego przygotowania i szkolenia, żeby zdobyć umiejętności przydatne w bardziej samodzielnym życiu i w pracy, zostają uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Stowarzyszenie prowadzi 84 takich warsztatów dla blisko 3400 uczestników.

 Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą i chcą pracować w zwykłych miejscach pracy, tak jak inni ludzie. Chcą i mogą zarabiać własne pieniądze i czuć się ludźmi potrzebnymi innym. Pracodawcy cenią ich jako sumiennych pracowników. Zanim rozpoczną pracę, potrzebują specjalistycznej pomocy, innej niż pełnosprawne osoby.
Stowarzyszenie prowadzi 4 Centra Doradztwa Zawodowego
i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centra DZWONI)

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną świetnie sprawdzają się w pracach ogrodniczych i związanych z utrzymaniem zieleni, w przygotowywaniu posiłków i kateringu, i w wielu innych dziedzinach. Możliwość zatrudnienia, przy zapewnieniu odpowiednich warunków oraz ze specjalistycznym wsparciem otrzymują w Zakładach Aktywności Zawodowej. Stowarzyszenie prowadzi 6 takich zakładów. Zatrudnia w nich ok. 200 osób, które wykonują usługi z zakresu m.in. poligrafii, krawiectwa, stolarstwa, prac porządkowych, obsługi hotelu.

Wszyscy mamy prawo do rekreacji i wypoczynku oraz udziału w kulturze. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są często bardziej niż inni wrażliwe i utalentowane. Swoje zainteresowania i pasje mogą realizować w Dziennych Centrach Aktywności,
w zespołach, klubach zainteresowań i świetlicach.
Stowarzyszenie prowadzi ponad 30 takich placówek dla około 1 100 osób. Prowadzi również 1 ośrodek rehabilitacyjno- wypoczynkowy.

Starsze osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które po śmierci rodziców zostają bez opieki mogą zamieszkać – w tzw. warunkach chronionych – w domach grupowych. Młodsi, zanim zostaną sami, mogą ćwiczyć umiejętności samodzielnego życia
w mieszkaniach treningowych. Stowarzyszenie prowadzi
26 takich domów i mieszkań, z których korzysta blisko 500 osób.

Większość ludzi z niepełnosprawnością intelektualną nie jest traktowana z szacunkiem, nie są słuchani. Zazwyczaj wynika to
z niedoceniania ich umiejętności i stereotypupostrzegania ich jak „duże dzieci”.Ludzie z niepełnosprawnością chcą i mogą być rzecznikami własnych praw. Potrzebują w tym właściwego wsparcia.
Stowarzyszenie promuje i wspiera ruch self-adwokatury – występowania w swoich własnych sprawach przez same osoby niepełnosprawne.

PSOUU organizuje sympozja, szkolenia i konferencje, także międzynarodowe. Publikuje broszury, książki oraz filmy szkoleniowe dla profesjonalistów i rodziców. Dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną, które potrafią czytać wydaje publikacje w tekście łatwym do czytania.
Wydaje kwartalnik „Społeczeństwo dla Wszystkich”.

PSOUU na każdym szczeblu swojej działalności reprezentuje interesy osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Współtworzy ekspertyzy dotyczące różnych aspektów niepełnosprawności.
Występuje z inicjatywami zmian w prawie.

 

 

 

W Polsce działa 125 kół terenowych Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
, zrzeszających
ponad 13 tysięcy członków – rodziców, osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzeństwo i przyjaciół. PSOUU prowadzi
415 placówek, z których korzysta ponad 22 tysiąca dzieci i dorosłych.

Działalność Stowarzyszenia jest finansowana ze składek członkowskich oraz środków publicznych pochodzących z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i źródeł samorządowych. PSOUU jest także realizatorem projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

Stowarzyszenie wspierają sponsorzy i darczyńcy, także poprzez coroczne wpłaty
1% podatku dochodowego.

TY RÓWNIEŻ MOŻESZ WESPRZEĆ STOWARZYSZENIE PRZEKAZUJĄC SWÓJ
1%
PODATKU
(KRS 0000162757)

Numer konta bankowego do wpłaty składek członkowskich lub darowizn: 
Pekao S.A.
74 1240 5963 1111 0010 3069 5978

W naszym kraju nadal żyją tysiące osób z niepełnosprawnością intelektualną w izolacji i bezczynności, bez rehabilitacji i wsparcia.